Zásady zpracování osobních údajů

Cílem těchto Zásad zpracování osobních údajů pro zákazníky společnosti ATEMIT je poskytnout informace o tom, jaké osobní údaje společnost ATEMIT (jako správce) zpracovává o fyzických osobách při poskytování služeb a při návštěvách internetových stránek provozovaných společností ATEMIT a kontaktech s potenciálními zákazníky, k jakým účelům a jak dlouho společnost ATEMIT tyto osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy zpracovává, komu a z jakého důvodu je může předat, a rovněž informovat o tom, jaká práva fyzickým osobám v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů náleží.

 

japanese dating sims iphone KDO JE ODPOVĚDNÝ ZA ZPRACOVÁNÍ VAŠICH ÚDAJŮ?

Za zpracování údajů odpovídá společnost ATEMIT s.r.o. se sídlem Olomoucká 1181/89, Brno 62700, DIČ: CZ26888823, telefon +420 541 241 567, mail: atemit@atemit.cz

 

http://paroissepontmain.fr/wp-json/wp/v2/pages/////paroissepontmain.fr//2023//03//agenda-mars-avril/ JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE SHROMAŽĎUJEME?

Společnost ATEMIT může shromažďovat následující osobní údaje obchodních partnerů, případně uživatelů z webové stránky ATEMIT: jméno, e-mailovou adresu, obchodní společnost, pro kterou pracuje, její poštovní adresu, telefonní číslo, funkci a oborové zaměření.

Společnost ATEMIT také shromažďuje informace související s Vaším chováním na webu a Vašimi interakcemi s firmou.

Všechny osobní údaje, které společnost ATEMIT shromažďuje, jsou získány od zainteresovaného, kromě kontaktních údajů, které mohou být poskytnuty kolegy zainteresovaného.

 

http://ais-quartiers.com/wp-login.php?redirect_to=http://ais-quartiers.com/nl/ais-en-quelques-chiffres/ ZA JAKÝMI ÚČELY ZPRACOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

Osobní údaje zainteresovaného budou zpracovány za těmito účely:

 • Evidence kontaktních osob v dané firmě
 • Uchování historie obchodních případů
 • Procesy spojené s identifikací zákazníka (plnění smluv)
 • Zajištění plnění smluv, fakturace, reklamační řízení
 • Obchodní sdělení (s možností okamžitě zrušit zasílání těchto sdělení)
 • Osobní údaje pro tyto činnosti jsou zpracovány v rozsahu nutném pro naplnění těchto činností.

 

JAK DLOUHO UCHOVÁVÁME OSOBNÍ ÚDAJE?

Společnost ATEMIT uchovává osobní údaje pouze po dobu přiměřeně nutnou, s přihlédnutím k potřebám reagovat na vzniklé problémy a jejich řešení a plnění požadavků v souvisejících právních předpisech. To znamená, že může uchovávat osobní údaje po dobu přiměřeně nutnou, a to i poté, co zainteresovaný přestane používat služby společnosti ATEMIT, nebo poté, co přestane používat web.

 

KOMU MŮŽEME POSKYTOVAT ÚDAJE?

Veřejné a státní správě a veřejným organizacím, pokud to vyžadují předpisy daňové, pracovní, o sociálním zabezpečení nebo jakékoli jiné související.

Společnost ATEMIT v žádném případě neprodává údaje zákazníků třetím stranám a ani žádné údaje nenakupuje.

 

JAK CHRÁNÍ SPOLEČNOST ATEMIT OSOBNÍ ÚDAJE?

Společnost ATEMIT prohlašuje, že přijala veškerá nezbytná technická a organizační opatření k zajištění bezpečnosti a integrity osobních údajů, které zpracovává, a také k zabránění ztrátě, změnám a/nebo přístupu neoprávněným třetím stranám.

 

JAKÁ MÁTE PRÁVA PŘI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Máte následující práva, která můžete uplatnit na e-mailové adrese atemit@atemit.cz:

 • Právo na přístup – máte právo získat potvrzení o tom, zda ve společnosti ATEMIT zpracováváme osobní údaje, které se Vás týkají, či nikoliv, a také právo na přístup k Vašim osobním údajům, které společnost ATEMIT zpracovává.
 • Právo na opravu – máte právo požádat společnost ATEMIT, aby opravila osobní údaje, pokud jsou nepřesné, nebo je doplnila, pokud jsou neúplné.
 • Právo na výmaz / právo být zapomenut – můžete nás požádat o vymazání osobních údajů, jestliže údaje již nejsou potřebné pro účely, ke kterým byly shromážděny, kromě dalších účelů.
 •  Právo na omezení zpracování – máte právo požádat o omezení zpracování údajů, v takovém případě je budeme uchovávat pouze za účelem vyřízení reklamací nebo obrany.
 • Právo na přenositelnost – máte právo na obdržení osobních údajů ve strukturované podobě, v běžně používaném a strojově čitelném formátu, a předávat je jinému odpovědnému subjektu, pokud se zpracování zakládá na souhlasu nebo smlouvě a je prováděno automatizovaně.
 •  Právo vznést námitku – máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů na základě veřejného nebo oprávněného zájmu, které sleduje společnost ATEMIT. V takovém případě společnost ATEMIT přestane údaje zpracovávat, s výjimkou přesvědčivých oprávněných důvodů nebo výkonu či obhajoby možných reklamací.
 • Automatizovaná individuální rozhodnutí – máte právo na to, abyste nebyli předmětem rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně vytváření profilů, které má na Vás právní účinky nebo Vás podobným způsobem významně ovlivní. Takové právo však nebude možné uplatnit v případě, že je rozhodnutí nezbytné pro uzavření nebo uplatnění smlouvy mezi Vámi a společností ATEMIT; je povoleno právem použitelným pro společnost ATEMIT za předpokladu, že stanoví odpovídající opatření na ochranu svých práv, svobod a oprávněných zájmů; nebo se zakládá na Vašem výslovném souhlasu.
 • Právo podat stížnost – máte právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů. Ke zpracování stížnosti Vás můžeme požádat o prokázání Vaší totožnosti.